Kessel-Lo 2019

Onderstaande airQmap kaart toont de gemiddelde concentraties aan BC (Black Carbon of zwarte koolstof) te Kessel-Lo gedurende de periode 6/5/2019 – 9/06/2019. Er zijn twee kaarten weergegeven. De kaart ‘weekdagen’ toont de gemiddelde BC-concentratie tijdens de ochtendspits (8u00 – 9u00) en avondspits (16u00 – 17u00) op weekdagen. De kaart ‘weekend’ toont de gemiddelde BC-concentratie over verschillende momenten op weekend- en feestdagen (9u00 - 10u00, 12u00 - 13u00 en 15u00 - 16u00). Per wegsegment van 20 meter wordt de gemiddelde BC concentratie in ng/m3 weergegeven. De laagste concentraties zijn weergegeven in het groen. De gebruikte kleurenschaal wordt beschreven op de INFO pagina. De weergegeven BC concentraties geven de gemiddelde blootstelling weer van fietsers op verschillende locaties te Kessel-Lo.

Deze kaart kwam tot stand op basis van mobiele BC metingen die door vrijwilligers op de fiets werden uitgevoerd. De ‘weekend’-kaart toont het geaggregeerde resultaat van 18 meetritten op 10 verschillende dagen over hetzelfde traject van 11 km. De ‘week’-kaart toont het geaggregeerde resultaat van 28 meetritten op 19 verschillende weekdagen over hetzelfde traject. Iedere rit startte aan het stadskantoor van Leuven en de fietsrichting was tegenwijzerzin. Herhaalde metingen zijn nodig om een representatief beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in de stad. Eerdere studies van VITO geven aan dat een minimaal aantal van een 25-tal metingen nodig zijn om een aanvaardbaar resultaat geven.

Ter vergelijking: de gemiddelde BC-concentraties over alle Vlaamse meetstations op de meetdagen was respectievelijk 0,88 μg/m3 voor de weekdagen en 0,81 μg/m3 voor de weekenddagen. In Kessel-Lo is er geen vast meetstation dat BC meet. Wanneer we de BC-concentraties tijdens de uurslots van de metingen in Vlaamse meetstations bekijken stellen we grote verschillen vast tussen de stations; vb. op de weekdagen bedragen de BC-concentraties 0,62 μg/m3 in een landelijk station (42N016 Dessel), 0,83 in een stedelijk station (44R701 – Gent) en 1,12 μg/m3 in een straatstation (42R802 – Borgerhout). De heersende concentraties in Vlaanderen lagen in deze meetperiode beduidend lager dan de vorige twee meetperiodes. Hierdoor liggen de absolute BC-concentraties lager maar zijn de onderlinge verschillen tussen locaties wel aanwezig.

In onderstaande figuur is eenzelfde schaal gebruikt als deze die gebruikt is om de metingen van de huidige meetcampagne in Leuven te vergelijken met de nulmeting in 2016 (zie tab vergelijking). De legende van de figuur werd voor 2019 herschaald met 40% om te corrigeren voor de lagere concentraties in 2019 (op basis van waarnemingen in vaste stedelijke stations in Vlaanderen). Zo worden de onderlinge verschillen tussen locaties duidelijker.

vergelijking kessel-lo